κότα of κοτόπουλο?

Geplaatst op 25 maart 2014, om 12:50

Het achtervoegsel -πουλο stamt af van het Latijnse “pullus” dat “kuiken, vogeltje” betekent en waarvan ons woord “poelier” is afgeleid. In het Grieks betekent het “jong van, kind van”, zo betekent dus ελληνόπουλο – Grieks kind, βασιλόπουλο – prins. Het woord κότα = kip en het woord κοτόπουλο dus kuiken. Maar welk woord gebruik je nu wanneer? Met het woord κοτόπουλο wordt meestal het vleeskuiken bedoeld dat we consumeren en niet de volwassen kip, κότα. Of om het heel plat te zeggen:
de κότα legt en de κοτόπουλο ligt…..

dat is het hele eiereten….

 

  • 2014: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

maart 2014

  • Facebook artikelen

  • Facebook artikelen archief